Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :

Cliënt: De natuurlijke persoon die aan Lotus B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdrachtnemer: Lotus B.V. gevestigd te 1072 GD Amsterdam, Ceintuurbaan 222.   Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Lotus B.V. uit andere hoofde wordt verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin des woords en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Bescheiden : Alle door cliënt aan Lotus B.V. ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in kader van uitvoering van de opdracht door Lotus B.V. vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

2. Toepasselijkheid.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Lotus B.V. binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen van deze voorwaarden dient door Lotus B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

2. Aan de algemene voorwaarden van cliënt komt voor de met Lotus B.V. aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Lotus B.V..

3. Gegevens cliënt

1. Client is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Lotus B.V. overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Lotus B.V. te stellen.

2. Lotus B.V. heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

3. Lotus B.V. mag het door cliënt opgegeven adres als juist blijven beschouwen totdat hem schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.   4. Client staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.

4. Uitvoering opdracht

1. Lotus B.V. bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

2. Lotus B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan cliënt, te laten verrichten door derden.

3. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van cliënt, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Lotus B.V. het bewijs ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van cliënt zijn verricht, onverminderd het recht van Lotus B.V. met andere middelen dit bewijs te leveren.

5. Geheimhouding en exclusiviteit

Lotus B.V. is, behoudens verplichtingen die de wet op hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Lotus B.V. voor zichzelf optreedt in tucht, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6. Honorarium

1. Lotus B.V. heeft voorafgaand de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat cliënt een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Lotus B.V., dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

2. Het honorarium van Lotus B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Lotus B.V. en is verschuldigd naarmate door Lotus B.V. werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Lotus B.V. gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Lotus B.V. hierover andere afspraken hebben gemaakt.

4. Het honorarium van Lotus B.V., vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting door Lotus B.V. aan cliënt gedeclareerd per maand, eind van het boekjaar volgt een afrekening op basis van het afgesproken uurtarief.

5. Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van Lotus B.V. dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

6. Voor spoedopdrachten en/of opdrachten die op een zaterdag/zondag of feestdag geregeld moeten worden, wordt een toeslag berekend van tweehonderd procent op het afgesproken uurtarief.

7. Betaling

1. Betaling van het factuurbedrag door cliënt dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, ten kantore van Lotus B.V. of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

2. Indien cliënt niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij in verzuim en heeft Lotus B.V. het recht vanaf de vervaldag cliënt de wettelijke rente, met een minimum van drie procent rente per kwartaal in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien cliënt in verzuim is, worden alle vorderingen van Lotus B.V. ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.

3. Alle kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitenrechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de cliënt. De buitenrechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van tweehonderdvijftig euro. Voor het geval Lotus B.V. een gerechtelijke procedure, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is cliënt gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procureurs, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het vastrecht, voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling van cliënt op grond van artikel 237 en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

4. Door cliënt gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt cliënt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijk cliënten zijn verricht, ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten.

8. Aansprakelijkheid

1. Lotus B.V. zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij steeds de zorgvuldigheid in acht nemen die van Lotus B.V. in de gegeven omstandigheden kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat cliënt het onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Lotus B.V. voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Lotus B.V. die bij zorgvuldig handelen vermeden had kunnen wonden, is Lotus B.V. voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar.

2. Hoe dan ook is Lotus B.V. nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van cliënt, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Lotus B.V..

3. Lotus B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens de zending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens cliënt, Lotus B.V. of derden.

4. Lotus B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, schade van cliënt ongedaan te maken of te beperken, waarbij cliënt hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

5. Client vrijwaart Lotus B.V. voor alle vorderingen van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden door Lotus B.V. samenhangen, in het bijzonder voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan Lotus B.V. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

9. Opzegging

1. Lotus B.V. en cliënt kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde in artikel 8 lid 2 van deze voorwaarden van toepassing.

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

10. Opschortingsrecht

1. Lotus B.V. is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder de afgifte van bescheiden of andere zaken aan cliënt of derden, totdat cliënt alle opeisbare vorderingen van Lotus B.V. heeft voldaan.   2. Lotus B.V. is niet aansprakelijk voor schade van cliënt die is veroorzaakt door de vertraagde afhandeling van werkzaamheden door de opschorting.

11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Lotus B.V., waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.